آدم ها باید پای خیلی چیزها بایستند

آدم ها باید توی زندگیشان پای خیلی چیزها بایستند .

پای حرف هایی که می زنند .

قول هایی که می دهند .

اشتباهاتی که می کنند .

احساساتی که بروز می دهند .

نگاه هایی که از عمق جان می کنند .

دوستت دارم هایی که می گویند .

زندگی هایی که می بخشند و عشق هایی که نثار می کنند .

آدم ها باید توی زندگیشان پای انتخاب هایشان بایستند .

زندگی مواجهه ی ابدی آدم هاست با انتخاب هایشان .

admin
ژوئن 3, 2020