انرژی خواران را بشناسیم

انرژی خواران اطرافمان را بشناسیم و از آنها فاصله بگیریم .

1. کسانی که همیشه شکایت می کنند و غر می زنند .

2. کسانی که دائم از مشکلاتشان می گویند بدون هیچ راه حلی .

3. کسانی که دائم پشت سر دیگران حرف می زنند .

4. کسانی که فقط منتشر کننده خبرهای بد هستند .

5. افرادی که وقتی به شما انرژی منفی میدهند خودشان احساس سبکی میکنند .

6. کسانی که با شوخی شما را مسخره می کنند .

7. افرادی که دائم دروغ می گویند ، غلو میکنند و خود واقعیتشان نیستند .

8. افرادی که وقتی کنارشان هستی احساس خستگی میکنی چرا که دائم انرژی منفی می دهند .

admin
ژوئن 3, 2020